Matter
“Mejor libro de fotografía del año 2022”
PhotoEspaña 

*
Matter
“Best book design from all over the world” 
Stiftung Buchkunst

*
Matter
“The most beautiful Swiss book of the year”
Swiss culture awards


*
Matter

Silver plate
Deutscher Fotobuchpreis


Mark